لیگ برتر ایسلند
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۵:۵۹ پایان یول نیر ۲ - ۰ آی بی وی ۰ - ۰
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۹:۱۵ پایان هافنارفیوردور ۲ - ۱ آکرانس ۱ - ۰
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۹:۱۵ پایان فیلکیر ۱ - ۲ بری دابلیک ۱ - ۱
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۹:۱۵ پایان تروتور ۲ - ۲ کی آر ریکژاویک ایسلند ۱ - ۱
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۵:۵۹ پایان وایکینگور ۲ - ۱ والور ۱ - ۱
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۹:۱۵ پایان وایکینگور ۱ - ۲ Stjarnan Gardabaer ۱ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ آی بی وی ۱ ۱ ۰ ۰ ۴ ۰ ۳
۲ هافنارفیوردور ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳
۳ Stjarnan Gardabaer ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳
۴ وایکینگور ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳
۵ یول نیر ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳
۶ کی آر ریکژاویک ایسلند ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
۷ وایکینگور ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
۸ والور ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰
۹ بری دابلیک ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰
۱۰ فیلکیر ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰
۱۱ تروتور ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰
۱۲ آکرانس ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۴ ۰